top of page

Psychotherapie wordt bij veel diagnoses door zorgverzekeraars (deels) vergoed. In mijn praktijk breng ik 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de psychotherapeut in rekening. De tarieven per diagnose zijn te vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Ik werk zonder contracten met zorgverzekeraars. Lees hieronder wat dit voor jou betekent. 

Restitutiepolis

Als je een restitutiepolis hebt, worden alle kosten door je zorgverzekeraar vergoed. Let er wel op dat je een zuivere restitutiepolis hebt en geen tussenvorm van een restitutie- en naturapolis. Elke maand of aan het einde van de behandeling stuur ik je een rekening, die je dan zelf indient bij je zorgverzekeraar en aan mij betaalt.

Naturapolis

Aan het einde van de maand stuur ik je mijn rekening voor de gemaakte kosten. Als je een naturapolis hebt, vergoedt de zorgverzekeraar 50-80% van de kosten. De rest zul je zelf bij moeten betalen. Op deze website kan je zien welke kosten jouw zorgverzekeraar vergoedt.

Eigen bijdrage

Houd er rekening mee dat de wettelijk verplichte eigen bijdrage van minimaal 385 euro wordt aangesproken als je met mij een afspraak hebt, zowel bij een naturapolis, als bij een restitutiepolis. 

Niet-vergoede diagnoses

Niet alle diagnoses vallen onder vergoede zorg. Zo wordt bijvoorbeeld therapie voor een aanpassingsstoornis niet vergoed. In zo'n geval geldt dat je de behandeling zelf moet betalen. Hiervoor geldt het zogenoemde OZP-tarief (overig zorg product), dat voor 2024 door de NZa is vastgesteld op €131,82 per sessie.

Zelf betalen

Mocht je zonder tussenkomst van een zorgverzekeraar in therapie willen, dan heb je geen verwijzing van de huisarts nodig en betaal je de kosten zelf. De kosten zijn dan 100% van het NZA-tarief. 

No-show

Als je op een afspraak zonder afmelding niet verschijnt of korter dan 24 uur van tevoren afzegt, breng ik hiervoor een bedrag in rekening van €50,- omdat ik dan geen andere afspraak meer kan inplannen. Deze kosten kan je niet verhalen op je zorgverzekeraar. 

Supervisie/leertherapie

Het tarief voor 45 minuten supervisie of leertherapie is €110,-. 

Betalingsvoorwaarden

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de psychotherapeut (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

 

Artikel 2

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

 

Artikel 3

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen. 

 

Artikel 4

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

 

Artikel 5

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

 

Artikel 6

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

bottom of page